Sisene kasutajana

Anneta TNP Toetusfondi

Toeta siin Vaba Eesti Sõna!

Donate here to Vaba Eesti Sõna!

Otsing

Digiteeritud eesti ajalehed

digilehed

Sotsiaaldemokraatliku Erakonna (SDE) valimiseelse programmi sotsiaal- ja majanduspoliitiline osa sarnaneb kokkuvõttes mitmeti Keskerakonna omaga, kuid valimisjärgseid koalitsiooniläbirääkimisi on SDE oma esimehe Sven Mikseri sõnul valmis pidama siiski kõikidega. Mikser lisas, et kõige keerulisem oleks neil teha koostööd just erakonnaga, mida juhib Edgar Savisaar.
SDE programmi rõhk on inimese heal hakkamasaamisel ühiskonnas, tasuta haridusel ning sellise tulumaksusüsteemi kehtestamisel, mis oleks õiglasem kuni 1000 Euro suurust palka saavate inimeste suhtes.

Riik ja inimene

Riigivalitsemise valdkonnas soovib SDE anda üleriigilistele kodanikeühendustele sõnaõiguse Riigikogu komisjonide töös. Lubatakse kehtestada ülempiirid erakondade ning nende nimekirjades kandideerivatele üksikisikute valimiskulutustele.  Alates 2013. aastast lubatakse kohalike omavalitsuste (KOV) volikogude valimisel kehtestada valimisõigus alates 16. eluaastast. SDE soovib lõpetada avaliku teenistuse ametkoha seostuse lojaalusega teatud erakonnale. SDE soov on kehtetuks tunnistada ka senikehtivad ebaõiglased streigipiirangud. Teistest valjuhäälsemalt räägitakse ka soolise võrdõiguslikkuse edendamisest.
Sotsiaalvaldkonnas loodetakse luua süsteem, mis kaitseb inimest kogu tema elukaare vältel. SDE prioriteet on laste vaesusega võitlemine. Lapsetoetused lubatakse kolmekordistada, nimelt 60 eurole igas kuus. Üksikvanema lapse toetus lubatakse kahekordistada. Vanemahüvitiste väljamaksmist lubatakse jätkata senisest õiglasemalt, langetades praegust lage kolmekordselt keskmiselt palgalt kahekordsele. Seitsme- ja enamalapselise pere vanema toetus lubatakse tõsta vähemalt alampalgani ehk ligi 170 euroni kuus. Täiendavat 30 eurost lastetoetust lubatakse maksta neile, kelle vanemad on töötud.
Eakatele lubatakse pensionide pidevat tõusu kooskõlas palkade ja hindade kasvuga. Pensionile mineku aeg lubatakse vähemalt 60-aastaseseks saanutel valida ise. Põhimõttel, et mida hiljem lähed, seda suurem on pension. SDE lubab kehtestada hooldekodu teenustele riiklikud standardid ning panustada sellistele teenustele, mis võimaldaksid eakatel võimalikult kaua elada oma kodus. SDE programmis on ka riikliku matusetoetuse taastamine. Tervisekaitse valdkonnas on erakonna eesmärk, et inimene saaks vähemalt 3 päeva jooksul perearsti juurde, 3 nädalaga eriarsti vastuvõtule ning 3 kuuga operatsioonile. Tervishoidu lubatakse suunata nelja aasta jooksul täiendavalt  üle 250 miljoni euro. Taastada lubatakse ka hambaravihüvitus kõigile kindlustatule.

Majandus- ja maksuküsimused
SDE panustab sellisele maksupoliitikale, mille kohaselt peaks enamus Eesti töötajatest (90%) saama palka vähemalt 60% Eesti keskmisest palgast. Eesmärk on vältida suurenevaid palgalõhesid, samuti peab SDE arvates töösuhete reguleerimine lisaks seadustele põhinema kollektiivlepingutel. Programmis lubatakse töötutele lühiaegset osalise tööhüvitise ja töötasu saamist. Hiljemalt aastaks 2012 lubatakse üleriigiline alampalga piir tõsta 320 euroni kuus. Seejuures tõsta palk kõrgharidust nõudvatet töödel 640 euroni ning oskustöölistel 510 euroni kuus. Sarnaselt paremerakondadega soovitakse suurendada riigipoolset toetust ettevõtjatele, kes loovad töökohti ning –võimalusi puuduliku konkurentsivõimega inimestele. Töötajate tervise ja hariduse edendamisse tehtavad investeeringud lubatakse vabastada erisoodustusmaksust. Töölepingu seaduse muutmisega soovitakse tõsta töötajate turvalisust töösuhte lõpetamisel.
Maksupoliitikas toetatakse progresseeruvat tulumaksu, kus kuni 1000 euro suuruse palga puhul oleks see 21%, suuremate palkade puhul 26%. Vähendada lubatakse eluliselt oluliste toimingutega seotud riigilõivude määrasid. Erinevalt parempoolsetest soovib SDE kehtestada automaksu, sõiduki esmasel registreerimisel oleks see sõltuvalt auto omadustest 0-4500 eurot. Huvitav on ka SDE lubadus alandada toiduainete, ravimite ja kultuuriürituste piletite käibemaksumäära 5%-le.

Haridus ja kultuur
SDE soov on tagada kõigile soovijatele sõime- ja lasteaiakohad, samuti riiklikult rahastada koolide juures toimuvat kooliks ettevalmistust. Ranitsatoetus lubatakse taastada kooliteed alustavatele. Kesk- ja põhihariduse nõudlejatele lubatakse riiklikult kinni maksta koolilõuna, koolivihikud, koolisõit ning õpilaskodude ülalpidamine. Toetada lubatakse 200 euroga aastas õpilaste huviharidust. Lasteaiaõpetaja palk lubatakse võrdsustada algkooliõpetaja palgaga.
Lubatakse kindlustada riiklik tellimus ulatuses, mis tagaks kõigile võimekatele noortele tasuta kõrghariduse. Üliõpilastele lubatakse maksma hakata stipendiumi 130 eurot kuus, edukamatele aga täiendavalt 65 eurot. Lubatakse taas hakata hüvitama õppelaenu kultuuri- ja haridustöötajatele ning avalikele teenistujatele. Doktorantide toetus soovitakse kahekordistada.
Kõikide haridusastmete õpetajate ning ka kõrgharidusega kultuuritöötajate palgarääkimiste lähtepunktiks lubatakse võtta Eesti keskmine palk. Teades Ida-Virumaa rahvastikulist eripära, peab ära märkima ka SDE toetust regionaalkeelte kasutamiseks asjaajamiskeelena neis omavalitsustes, kus vastav keel on püsielanike enamuse emakeeleks. Lubatakse kehtestada rahvakultuuriseadus, laiendada Eesti kultuuriesinduste ja –ataśeede võrgustikku välisriikides. Konkreetselt lubatakse ka toetada kommunismiohvrite memoriaali rajamist Tallinnasse. Spordi-valdkonnas lubatakse jätkata ujumisõpetuse rahastamist eesmärgiga, et kõik 10-aastased lapsed oskaksid ujuda.
 
Maa, energia, loodushoid
Esiteks tooksin välja SDE lubaduse taastada KOV tulubaas 2008. aasta tasemele. Mainida tuleb ka seda, et SDE ei poolda valdade sundliitmist, tänaste maakondade valdadeks muutmist ega ka omavalitsustest osavaldade moodustamist. Paremerakondadega ollakse sama meelt, et alates EL uuest finantsperioodist on Eesti eesmärk ühtlustada põllumajandussektori toetused vanade ning uute liikmesriikide vahel.  SDE lubab toetada seni kasutamata põllumaade uuesti käibessevõttu ning mahepõllumajandust.
Riiklike investeeringute jätkamist infrastruktuuri arengusse (maanteed ja lennuühendus) soovitakse jätkata struktuurfonde ja riigieelarve vahendeid kasutades ning lubades seejuures riigieelarve defitsiiti. Huviäratav on lubadus taastada investeeringud kohalikesse teedesse. Konstruktiivset survet lubatakse avaldada EL ja Venemaa vahelise piiriületuse hõlbustamiseks.
Energeetika valdkonnas lubatakse panustada tarbijaid soosivatele meetmetele, energiasäästu lubatakse igal aastal suunata vähemalt 75 miljonit eurot. SDE sihiks on järk-järguline üleminek taastuvenergeetikale, luua sellele teadus- ja innovatsioonisüsteem. Vähendada lubatakse põlevkivi kaevandamise mahtu ning selle negtiivset keskkonnamõju. Tuumajaama ehitamist Eestisse SDE tänase seisuga ei toeta. Keskkonnapoliitikas panustatakse ühistranspordi ning kergliikluse arendamisele. Kvaliteetsemat ja säästlikumat elamufondi soovitakse turgutada spetsiaalsete soodustustega tulumaksu maksmisel. Loodushoiu eesmärgil lubatakse taodelda rahvusvahelist kokkulepet naftalootsi teenistuse sisseviimiseks Läänemerel. Metsamaa maksustamise korda lubatakse muuta ning seda seostada metsa vanusega, sealjuures noorem mets peab olema madalamalt maksustatud. Toetatakse põlise riigimetsa jäämist riigile.

Sise- ja välisjulgeolek
SDE lubab peatada personali vähendamise kõikides sisejulgeoleku valdkondades, tagada teenistujatele konkurentsivõimelisema palga ning muud sotsiaalsed tagatised. Toetatakse kogukonnakeskse politsei ideed, konstaabliteenus lubatakse tuua rahva juurde tagasi ning operatiivteenus garanteeritakse kõikidele maapiirkondadele. Erilist tähelepanu lubab SDE pöörata politsei- ja õigussüsteemile, samuti varjupaikadega seotud küsimustele. Hiljemalt 2012.aastaks lubatakse Eestis kehtestada inimkaubanduse vastane seadus.
Kaitsepoliitika valdkonnas toetatakse osalemist rahvusvahelises sõjalises koostöös NATO rahu- ja julgeolekuoperatsioonides. SDE on vastu sõjaliste võimekuste (sh planeerimise)  dublee-rimisele NATO-s ja Euroopa Liidus. Toetatakse Eesti aktiivset osalemist Põhjamaade lahingugrupis. Vastu lubatakse võtta välismissioonide veteranide staatust ja sotsiaalset kaitset reguleeriv seadus.
Välispoliitikas lubab SDE arendada konstruktiivseid suhteid Venemaaga ning astuda samme piirilepingu mõlemapoolseks ratifitseerimiseks ja jõustamiseks välisministrite poolt 2007. aastal parafeeritud kujul. SDE on Euroopa Liidu edasise laienemise poolt ning lubab toetada ka Ukraina ja Gruusia ning Lääne-Balkani riikide reforme, mis on suunatud NATO standardite saavutamisele.
Tähtsaks peab SDE kahe-poolseid lähedasi suhteid USA-ga. Samas toetatakse EL aktiivset dialoogi idapartnerluse riikidega, et jõuda nendega viisavabaduseni. Kodanike liikumise lihtsustamise eesmärgil soovib erakond jõuda EL – Venamaa vahelise viisavabadusleppeni.

Kokkuvõtteks
Eelseisvatel valimistel nelja eeldatavalt suurema tegija programmid on nüüd lühidalt kokku võetud.
Järgmises lehes vaatame veel lühidalt, mida omapärast lubavad Eestimaa Rohelised ning Rahvaliit. Lisaks neile pürivad Riigikokku veel Eesti Kristlikud Demokraadid, Iseseisvuspartei ja Vene Erakond Eestis. Üksikkandidaate on sel korral 32, mõned värvikamad neist toome välja samuti nädala pärast. Kokku kandideerib tänavustel valimistel 789 inimest. Vahetult enne valimisi jõuame teha ka kokkuvõtva loo valimisdebattidest, mis jaanuari viimasel nädalal Eestimaal aktiivselt käima läksid.
Rane-Ly Haas
 

Tellimine

"Vaba Eesti Sõna" PDF-i täisversioon on tasuline. Kasutajakonto saamiseks tuleb täita tellimus. Maksmise ja tellimise info vaata sisukorrast Lehe tellimine. Tasuda saate krediitkaardiga PayPal'i kaudu siit.

Full PDF version of the paper costs $60 per year. To open your account, please click for more info Lehe tellimine. You can pay directly through PayPal. This is the safer, easier way to pay online.

Toeta ajalehte

Toeta siin Vaba Eesti Sona!

Donate here to Vaba Eesti Sõna!

Eesti Rahvuskomitee

eanc logo

NY Eesti Maja

em logo

NY Eesti Kool

nyek logo

Eesti Abistamiskomitee

erc logo

Järvemetsa Fund

2014 metsavaim

ESFUSA

eutf logo

Eesti Arhiiv USA's

eausa logo

LA Eesti Maja

laem logo

Kanada Metsaülikool

metsaulikool logo