Sisene kasutajana

Anneta TNP Toetusfondi

Toeta siin Vaba Eesti Sõna!

Donate here to Vaba Eesti Sõna!

Otsing

Digiteeritud eesti ajalehed

digilehed

Alates tänasest heidame kuues järjestikuses lehenumbris pilgu Eesti suuremate parteide ja ühenduste valimislubadustele.

Sarnaselt eelmiste valimistega on erakondade programmid pikad, sisutihedad ning täis ilusaid lubadusi. Püüan kõigest anda lühendatud ülevaate – ilma omapoolsete kommentaarideta. Teemade tutvustamisel olen lähtunud eelkõige kahest aspektist: poliitiliste rühmituste rõhuasetustest ning siinse valijaskonna huvidest. Sissejuhatuseks tuletan aga meelde, et nii mõndagi, mida valimiste eel lubatakse, ei suudeta hiljem realiseerida. Tegelikus elus tuleb ju teha kompromisse, koalitsioonide tekkimisel  on iga selle liige piltlikult öeldes osaliselt ka kaotaja.

IRLI 100 SAMMU EESTILE


Täna vaadelgem Isamaa ja Res Publuca Liidu (IRL) avaldatud Valitsemisprogrammi aastateks 2011-2015. Selle sajast punktist koosneva plaani peaeesmärk on IRL enda sõnul: tagada eesti rahva, keele ja kultuuri püsimine ning areng. Programmi kolm peamist loosungit on ”tasuta kõrgharidus”, ”emapension” ja ”kodukulud alla”. Kuid selle sisu hõlmab läbilõiget kõikidest olulistest valdkondadest. IRL lubab seista Eesti pikaajaliste eesmärkide eest ning mitte minna koostööle jõududega, kellele need huvid on võõrad või ebaolulised ning keskenduvad vaid päeva populaarsusele.

Majanduskasv kui heaolu saavutamise vahend
IRLi eesmärk on tagada Eestile järgmise 4 aasta jooksul võrreldes Euroopa Liidu (EL) keskmisega kolm korda suurem majanduskasv. See vähendavat tööpuudust ja tagavat kindlad töökohad, palgatõusu ja karjäärivõimalused kõigile. IRLi majandusprogrammi raames on kindel plaan juba sellel aastal kehtestada sotsiaalmaksule ülempiir, et soodustada kõrgepalgaliste töökohtade loomist. Tööhõive suurendamiseks lubatakse pikaajalisi töötuid noori rakendavad ettevõtjad pooleks aastaks vabastada sotsiaalmaksu tasumisest (neile noortele makstavalt palgalt). IRL lubab jätkuvalt lükata tagasi riigi võlakoormuse suurendamise ettepanekuid ning seista selle eest, et nelja aasta jooksul ei tehta ühtegi puudujäägiga riigieelarvet ning asutakse taastama reserve. Neljaks aastaks lubatakse külmutada ministeeriumite valitsemiskulude osakaalu riigieelarves. Samuti on IRL nimetanud kogu valitsuse prioriteediks uute investeeringute Eestisse meelitamise.

Tasuta kõrgharidus
Haridusvaldkond on IRLi jaoks eelseisvatel aastatel peamine prioriteet. Kõrgharidus peaks pere rahalistest võimalustest sõltumata olema kättesaadav kõigile võimekatele noortele. Riigi ja õppeasutuste kokkuleppel lubab IRL tagada ülikoolides ja rakenduskõrgkoolides õppemaksuta eestikeelsed õppekohad. Haridusprogrammis lubab IRL tõsta noorempedagoogide palga aastaks 2014 Eesti keskmise palga tasemele ning jätkata 200 000 kroonise (ligi $17 000) lähtetoetuse maksmist noortele alustavatele õpetajatele. IRL lubab lõpule viia ka vene gümnaasiumide ülemineku eesti õppekeelele, tagades koolidele vajalikud õpetajad. Lubatakse aidata ka omavalitsustel moodustada hea eestikeelse õppega nn vene lütseume.

Kodu ja pere
IRL lubab seista selle eest, et ajutistesse makseraskustesse sattunud inimesed ei kaotaks oma kodu, et vee- ja küttehinnad oleksid madalamad, et soodustused koduomanikele säiliksid. Kui nelja aasta eest algatas IRL nelja- ja enamalapseliste perede kodutoetuse idee  ja tänaseks on seda toetust (elamistingimuste parandamiseks või uue kodu soetamiseks) saanud ligi 1000 peret, siis nüüd peetakse oluliseks laiendada kodutoetust ka kolmelapselistele peredele. Samuti on IRL seda meelt, et maamaks kodudelt tuleb Eestis kaotada. IRL lubab seista ka selle eest, et 1996. aastal kehtestatud kodulaenu intresside maksuvabastus ka edaspidi säiliks.
Perepoliitika programmist tooksin esile IRLi lubaduse osutada kaitset nendele lapseootel emadele, keda tööandja diskrimineerib. Erasektoris töötavatele lapseootel emadele lubatakse taastada samad õigused, mida pakub riik avalikus sektoris. Väga oluline on paljude valijate jaoks kindlasti ka IRL-i lubadus – igale lapsele lasteaiakoht! Lubaduses lisatakse, et sama pere lapsed peavad soovi korral pääsema samasse lasteaeda. IRL lubab ka luua riikliku elatise tagamise fondi nende perede toetuseks, kus lahutatud või perega mitte koos elav vanem ei maksa lapsele elatisraha. Kohuslaselt summade sissenõudmisega tegeleks aga riik ise. Ka vanemahüvitise teema leiab programmis käsitlust: seda lubatakse võimaldada kasutada pikema perioodi jooksul nii, et hüvitise kogusumma ei kahaneks ning perioodi kestvus päevades ei muutuks.

Pension ja tervis
IRL lubab seista selle eest, et pensionid kasvaksid samas tempos, nagu tekivad uued töökohad ja kasvab Eesti perede jõukus. Alates 2012.aastast lubab IRL eraldi seadusega kehtestada emapensioni. See oleks riigieelarvest makstav toetus kui pensionilisa vanaduspensioni ikka jõudnud emadele ning selle suurus sõltuks laste arvust. Samuti lubab IRL alustada dialoogi eakate ühendustega, et arutleda lesepensioni sisseseadmise üle. Antud pension kompenseeriks üksikuks jäänud abielupaari liikme täiendavaid kulutusi toimetulekuks.
Terviseprogrammis lubab IRL astuda samme alkoholi ja tubaka tarbimise vähendamiseks, vähendada ravijärjekordi eriarstiabis. Lubatakse seista ka selle eest, et kõigis maapiirkondades oleks tagatud perearstiteenus. Samuti lubatakse toetada riiklike investeeringute kasutamist hooldekodude kordategemisel ning astuda samme selleks, et hooldusravi vajava patsiendi omaosaluse makse väheneks.

Turvalisus ja ühiskond
Kuritegevusvastase võitluse prioriteetideks on tegeleda varjatud kuritegudega (korruptsioon, narkokaubandus jne) ning alaealistega seotud ja nende vastu suunatud väärtegudega. Erilist tähelepanu lubatakse oma programmis pöörata õiguskorra tagamisele Ida-Virumaal. Korruptsiooni tõkestamiseks soovib IRL anda KAPO-le uurimisõiguse kõikide omavalitsuste üle, soovitakse vastu võtta uus korruptsioonivastane seadus.
Kodakondsuspoliitika põhimõtteid lubab IRL mitte muuta, soovitakse jätkata senist konservatiivset immigratsioonipoliitikat. Topeltkodakondsus ja keelenõuete lahjendamine kodakondsuse andmisel ei vasta IRLi arvates Eesti huvidele. Kodanikuühiskonda puudutavatest punktidest on kõige huvitavam lubadus algatada arutelu – lapsevanematele valimistel lapse eest lisahääle andmise ja valimisea 16. aastani viimise üle.
Kirikut ja kogudusi näeb IRL kui partnereid teenuste osutamises Eesti elanikele. IRL lubab kaasa aidata pühakodade ohutuse (tule- ja valvesignalisatsioonid jne) tagamisele. IRLi kindel seisukoht on ka see, et kirikule kuuluvad tagastamata varad tuleb tagastada.
Tähtsaks peab IRL oma programmis ka isamaalise kasvatuse edendamist ning noorteorganisatsioonide tegevust. Toetatakse ka Teises Maailmasõjas Eesti riikliku iseseisvuse eest võidelnute tunnustamist Riigikogu otsusega. Toetatakse ka rahvusvahelise kommunismikuritegude muuseumi asutamist, Tallinnasse lubatakse luua kommunismiohvrite memoriaal. Samuti toetatakse Rahvusvahelise Kommunismikuritegude Uurimise Komisjoni moodustamise algatust.

Looming ja kultuur
IRLi kultuuripoliitika üheks olulisemaks punktiks on kultuuriorganisatsioonide rahastamise ümberkorraldamine, selle eesmärk on tagada kõigile võrdsed võimalused konkureerida riiklikule rahastamisele sõltumata omandivormist. Tasub ära märkida ka IRLi soovi luua kultuuripärandi säilimise tagamiseks mälestiste omanikele mõeldud restaureerimistoetuste fond.

Kaitse- ja välispoliitika
IRL lubab säilitada kohustusliku ajateenistuse ja seista vastu katsetele üle minna palgaarmeele. Sõjalise riigikaitse kulutused tahetakse 2012.aastal viia tasemele 2% SKP-st ja jätkata selle taseme hoidmist. Prioriteetseks peetakse küberkaitsealast tegevust. Oluliseks peetakse ka liitlaskohustuste täitmist läbi osaluse välismissioonidel.
Välispoliitika valdkonnas on IRLi jaoks olulised nii EL kui NATO tõhus toimimine. Lisaks toetatakse koostöö tugevdamist Balti riike ja Põhjamaid ühendavas Baltoskandias. Eraldi peetakse oluliseks heade suhete süvendamist USA-ga, samuti rõhutatakse vajalikkust edendada heanaaberlikkusel põhinevat suhtlust Venemaaga.

Teised valdkonnad
IRLi energeetikaprogrammi eesmärgiks on energia säästmine ja energiajulgeoleku kindlustamine. Hiljemalt 2012. aastaks lubatakse langetada otsus, kas ühineda Ignalina (Leedu) tuumajaama projektiga, sõlmida koostööleping Soomega või alustada oma tuumajaama rajamist. Keskkonnapoliitika valdkonnas leiab IRL, et vastutustundliku toimimisega saavad loodushoid ja majanduskasv teineteist toetada, luues nii kogu ühiskonnale täiendavaid võimalusi. IRLi regionaalpoliitika eesmärk on läbi viia haldusreform, millega tugevdada omavalitsusi. Tallinna kõrval soovitakse majandusliku ja administratiivse keskusena näha rohkem Tartu linna. Lubatakse seista selle eest, et ELi ühine põllumajanduspoliitika jääks ühtseks ja ühiselt rahastatavaks. Lubatakse jätkata metsanduse toetamist eurorahadega, lisaks pakkuda maksevabastusi metsaomanikele. Transpordivaldkonnas lubatakse jätkata teede tänapäevastamist, tihendada lennuliiklust ning arendada rongiühendust Euroopaga. Merenduspoliitikas loodetakse koostada väikesadamate arendamise programm. IRLi toetatava infoühiskonna arenguprogrammi eesmärk on, et 2015. aastaks oleks 85% Eesti elanikkonnast teadlikud arvuti- ja interneti võimaluste kasutajad.
Rane-Ly Haas

Tellimine

"Vaba Eesti Sõna" PDF-i täisversioon on tasuline. Kasutajakonto saamiseks tuleb täita tellimus. Maksmise ja tellimise info vaata sisukorrast Lehe tellimine. Tasuda saate krediitkaardiga PayPal'i kaudu siit.

Full PDF version of the paper costs $60 per year. To open your account, please click for more info Lehe tellimine. You can pay directly through PayPal. This is the safer, easier way to pay online.

Toeta ajalehte

Toeta siin Vaba Eesti Sona!

Donate here to Vaba Eesti Sõna!

Eesti Rahvuskomitee

eanc logo

NY Eesti Maja

em logo

NY Eesti Kool

nyek logo

Eesti Abistamiskomitee

erc logo

Järvemetsa Fund

2014 metsavaim

ESFUSA

eutf logo

Eesti Arhiiv USA's

eausa logo

LA Eesti Maja

laem logo

Kanada Metsaülikool

metsaulikool logo